Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında;


Özce Sigorta ARACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ’ NİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


I) GENEL

Özce Sigorta Ltd.Şti (“Özce Sigorta”),kişisel verilerinizin güvenliği konusunda bilinçli ve özenli davranmakta, çalıştığımız sigorta şirketlerinin ürün ve hizmetlerini kullanan kişiler ve sigortalarınız ile ilişkili şahıslara ait her türlü kişisel verinin en iyi şekilde ve dikkatle işlenerek saklanmasına büyük önem göstermektedir.


II) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Özce Sigorta tarafından kanun kapsamda konusu ile ilgili toplanacak ve işlenecektir.


III) Toplanan Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Amacı,


Özce Sigorta tarafından, sigortalılar, sigorta ettirenler, çalışanlar, teklif verilen potansiyel müşteriler, iş ortakları gibi taraflardan, belirli, açık, meşru ve ticari amaçları yerine getirmek amaçlı KVKK kapsamındaki kişisel verileriniz, doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından, direkt rızanızla ve/veya maillerimiz, internet siteleri ve kanalları üzerinden yapılmış olan başvurularla toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, kuruluş amacımıza konu olan, bireysel emeklilik, hayat sigortaları, birikimli sigortalar, sağlık ve elementer sigortalar ile tüm sigorta aracılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu hizmetlerden faydalanılması, Özce Sigorta nın bir anlaşma ile tabi olduğu sigorta şirketleri ile tüm yasal yükümlülüklerin yapılabilmesi için,

– iş ilişkilerimizin, personel ve muhasebe sürecinin yürütülebilmesi,

– sigorta tekliflerinin, poliçelerinin düzenlenebilmesi, tahsilatlarının yapılabilmesi, konusu ile ilgili yazışmaların yapılabilmesi, ürün ve avantajların sunulabilmesi, bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ile satış olmak üzere her türlü ortamda iletişimin her türlü yapılabilmesi,

– buradan elde edilen verilerin, kanuna uygun bir sözleşme ile bağlı olduğumuz sigorta şirketleri ile paylaşılması, güncel ve doğru olarak gerektiği kadar saklanmakta, depolanmakta ve işlenmektedir.

– şirketimizde bulunan kişisel verileriniz çelik dolaplarda kilit altında korunmaktadır.


Kanunun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtildiği gibi;

– Kanunla açıkça belirtilmiş olması,

– Bir sözleşmenin kurulmasıyla verilerin işlenmesinin gerekliliği,

– Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla şirket çalışma amaçları için

işlenmenin zorunlu olması,

– Açık rızanın bulunması, tarafınızca alenileştirilmiş olması,

şeklinde hukuki sebeplere dayanarak veriler toplanmaktadır.


IV) Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanunun 11. Mad Göre Hakları

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Başvurunuzda;

– Adınızın, soyadınızın ve dilekçe yazılmış ise imzanızın,

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz

uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa Yabancılara ait kimlik numaranızın,

– Resmi iletişime esas ev yeri veya iş yeri adresinizin,

– Kullanıyorsanız iletişime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

– Talep konunuzun,


bulunması zorunlu olup konuyla alakalı bilgi ve dökümanların da başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.

Kanuni adresimiz:

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:13 No:2505 Okmeydanı / İSTANBUL 0212 210 51 66

0212 210 51 67 info@ozcesigorta.com